תנאי שימוש

מועד התחולה – מרץ, 2018

 

ברוך הבא לאתר האינטרנט של Bikewiser (להלן לפי העניין: "המוכרת" או "האתר"). נבקשך לקרוא בעיון את התנאים בטרם כניסתך לאתר, שכן בעצם שימושך באתר הנך מאשר כי קראת את התנאים וכי אתה מסכים לתנאים הכתובים בו ואם לא קראת, כי ניתנה לך האפשרות לקרוא והנך מסכים ומאשר כי תנאים אלה יחולו עליך ללא כל תנאי או השגה.

יתכן ונשנה את תנאי השימוש מעת לעת בין היתר, ככל שישתנו השירותים המוצעים ו/או התכנים וכד'. הננו ממליצים על קריאה חוזרת של תנאי השימוש מידי פעם בפעם. מועד התחולה של תנאי שימוש אלה מופיע בראש הדף.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים, כמובן, גם לנשים.

זכויות קניין רוחני

המידע והתוכן הזמין באתר, ובין היתר "המראה הכללי של האתר", הסימנים המסחריים, הסמלים, המלל, התמונות, העיצובים, הגרפיקה, הוידאו, השמע, הינו רכוש המוכרת, אלא אם כן צוין אחרת. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

אינך רשאי להשתמש או להציג בפומבי או להעתיק או למסור לצד ג' כל חלק באתר, לרבות העתקה, שינוי, שכפול, עריכה, תרגום או עיבוד תוכן האתר לאתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי וכל הקשור והנובע בכך, ללא אישור מראש ובכתב של המוכרת.

אינך רשאי להשתמש (או להשתמש לרעה) בסימנים המסחריים ו/או בשמות ו/או בסמלים ו/או בלוגו של המוכרת.

לידיעתך, הפרה של זכויות בקניין רוחני עשויה להגיע לידי תביעה אזרחית ו/או פלילית.

הצהרה והתחייבות

בשימושך באתר הנך מצהיר ומתחייב להשתמש באתר בדרך מקובלת ובתום לב וכי אינך מפר הוראות כל דין ובין היתר, זכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או את זכות הפרטיות, ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים כלשהם וכי אינך מפיץ בדרך כל שהיא פרסום, חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני, ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני וכי אינך עושה שימוש בפעילות לצורך הפצת מידע ו/או פרטים שאינם כדין ובין היתר, אינך מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות או כל הפרה אחרת של הוראות הדין וכי כל פעולה שלך הינה באחריותך הבלעדית.

תכנים לפרסום

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, כשהינך שולח תגובות, תכנים או חומר למוכרת ו/או מפרסם אותם באתר (להלן "תכנים לפרסום") הנך מאשר בעצם מסירתם כי הנך בעל כל הזכויות בהם, לרבות זכויות קנין רוחני (כולל זכויות יוצרים) וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים לפרסום, הנך מאשר שקבלת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתיר לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

ידוע לך כי משלוח התכנים לפרסום מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסומו בכל מקום וזמן שתמצא המוכרת לנכון והנך מתיר למוכרת לעשות בתכנים לפרסום כל שימוש שתראה לנכון ו/או להעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעת המוכרת. ידוע לך והנך מסכים שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או שווה כסף, עבור מסירת התכנים לפרסום וכי המוכרת אינה מתחייבת לפרסם את שמך כמקור התכנים לפרסום או ליתן לך קרדיט וכי ידוע לך כי המוכרת אינה מתחייבת לפרסמם. כן הנך מאשר כי נתת את הסכמתך לכל שינוי ו/או עריכה של התכנים לפרסום.

העדר חבות ואחריות

המוכרת לא תישא בכל אחריות לשיבוש ו/או לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת האתר ואינה מתחייבת כי השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא תקלות, קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, חומרה ובקווי תקשורת אצל המוכרת ו/או מי מטעמה. הנך מצהיר כי ידוע לך שהגלישה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. המוכרת אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור. המוכרת ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות בגין כל דבר הנובע מהשימוש באתר, לרבות קובצי מידע, תוכנה ו/או חומרה. השירותים והמידע באתרי אתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). המוכרת אינה יכולה להתאימם לצרכיך האישיים. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה בגין דיוקם או התאמתם לצרכיך. השימוש בשירותים והורדת נתונים מהאתר יעשו, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה. המוכרת ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתר.

מידע באתר

המידע והתוכן באתר זה נערכו ונבדקו באופן סביר. עם זאת, ייתכן שבתום לב יפלו בו טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המוכרת אינה יכולה לשאת באחריות בדבר האיכות, המהימנות והעדכניות או הדיוק של תוכן האתר. יתכן שהמידע יהיה עדכני למועד מסוים, אך ישתנה לאחר מכן. המוכרת אינה מתחייבת לכך שהתיאורים, הצבעים, המידע באשר למוצריה או כל תוכן אחר הזמין באתר מדויקים, שלמים, מהימנים, עדכניים וללא שגיאות. אל תסתמך על המידע בעניין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי. קודם שהחלטת לפעול על יסוד מידע כזה, חובה עליך לזכור כי יכול שנסיבותיך האישיות מחייבות התייחסות אישית של בעל מקצוע. כל החלטה שתתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך הבלעדית. המוכרת אינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יתאימו לציפיותיך ו/או דרישותיך.

שירותים המחייבים רישום

באתר מוצעים שירותים המחייבים הרשמה. תוכל ליהנות משירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ואישור הסכמתך לכל הנלווה לשירות.

בזמן הרשמתך לשירות תתבקש ליתן פרטים אישיים כדוגמת שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך ליתן אך פרטים נכונים ומלאים. פרטים שגויים ימנעו ממך את האפשרות להשתמש בשירות וכן את האפשרות ליצירת קשר עמך בשעת הצורך. באם חל שינוי בפרטיך, אנא דאג לעדכנם אם ברצונך להמשיך וליהנות מן השירות.

המוכרת רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המוכרת רשאית גם לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו בכל עת בין היתר, מן הסיבות הבאות: אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים/חלקיים. אם בצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במוכרת או בצדדים שלישיים כלשהם. אם הפרת את תנאי השימוש באתר או את הסכם השימוש בשירות או הפרת כל דין. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל אופן שהוא וכד'.

מדיניות הפרטיות

המוכרת מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. לשם כך המוכרת מפרסמת מדיניות פרטיות המשקפת את התנהלותה ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. מומלץ לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ לחזור ולקרוא אותה מדי פעם.

להזכירך, באם אינך רוצה לאפשר לנו לאסוף פרטים אישיים אודותיך, אל תספק לנו מידע כזה.

קישורים באתר

במידע המתפרסם באתר אפשר ותמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע הללו אינם מתפרסמים על ידי המוכרת או מי מטעמה. המוכרת אינה נושאת באחריות כלשהי להם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. דע שאין באפשרות המוכרת לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן, שלם, מדויק או עדכני. המוכרת אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואיננה מפקחת עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

המוכרת אינה מתחייבת שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. המוכרת רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כל מוסר מידע לפרסום באתר – ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר – מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. במסירת המידע הוא מקנה המוכרת רישיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי של המוכרת כל אמצעי תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.

פניה אלינו

באם הנך סבור כי המידע ו/או התוכן, במלואם או בחלקם באתר מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בהגנה אחרת וכי הם מהווים הפרת של זכויות צד ג' כלשהו, אנא פנה אלינו, ציין מהי ההפרה וכן את פרטיך לשם יצירת הקשר עמך.

באם ברצונך לדווח על הפרות משפטיות הקשורות לאתר שלנו, פנה אלינו.

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו באתר, אנא הודע לנו. ככל שהעניין תלוי בנו, נשתדל לברר ולתקן בהקדם האפשרי.

אנא פנה אלינו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות דואר רגיל לת.ד. בכתובת:

ת.ד. 1107, סניף הראשונים רמת השרון, מיקוד 4711002

באמצעות תיבת "צור קשר" באתר.

בדוא"ל: info@bikewiser.co.il

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את המוכרת בגין כל נזק, הפסד, אובדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובין היתר, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את המוכרת בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתעלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם תכנים שימסרו לפרסום באתר.

לעניין סעיף זה "המוכרת" משמעו, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה.

שינויים באתר והפסקת השירות

המוכרת רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים לגרום לתקלות או אי-נוחות וכיו"ב מובהר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המוכרת בשל השינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך ביצועם.

המוכרת רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם. המוכרת תשתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת שירותים אלה לפחות שבעה ימים מראש.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

כללי

למוכרת שיקול הדעת הבלעדי לשנות תנאי שימוש אלה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימושך באתר לאחר השינוי מהווה הסכמתך לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא תנאי השימוש מפעם לפעם.

אי שימוש בזכות המוקנית למוכרת על פי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי המשתמש, אם בכלל, וזאת לאחר שתוכח תביעתו בכל עילה שהיא, עד 500 ₪ ולא מעבר לכך.

מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה בתחום השיפוט, יתר ההוראות אשר הינן בתוקף וניתנות לאכיפה בתחום השיפוט, תשארנה בעינן.