רכישת מוצרים באתר Bikewiser.co.il

תקנון תנאי שימוש לרוכשים בישראל

מועד התחולה – מרץ, 2018

  1. רכישה באמצעות האתר

         1.1    תנאים אלה יחולו על רכישת מוצרים באמצעות האתר Bikewiser (להלן: "המוכרת"), ת.ד. 1107, סניף הראשונים רמת השרון, מיקוד 4711002.

1.2    תנאים אלה יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים באתר.

1.3   תנאי ראשוני לביצוע עסקה באתר המוכרת הינו כי הנך בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה או תאגיד המאוגד בהתאם לדין הישראלי, המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הרשומות להלן: ויזה, מאסטר קארד, ישראכרט (ייתכנו שינויים ברשימת כרטיסי אשראי זו) וכי הינך רשאי על פי כל דין ו/או על פי כל הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי שברשותך לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור. לחילופין הינך מצהיר כי הנך בעלים של חשבון paypal פעיל ורשאי לפעול באמצעותו כדין. כן הינך מצהיר כי ברשותך כתובת דואר אלקטרוני פעילה.

בתקנון זה המונח "חברת האשראי" פירושו גם paypal במשמע.

1.4   לשם ביצוע הרכישה באתר יהיה עליך ליתן פרטים אישיים, פרטי כרטיס האשראי/ פרטי חשבון paypal שברשותך, כתובת דוא"ל וכן פרטים נוספים, הכל כמפורט באתר המוכרת. כן יהיה עליך לבחור סיסמה אשר תשמש אותך לרכישה ו/או לשימוש בעתיד באתר. מודגש כי מוטלת עליך חובה לשמור את פרטי הסיסמה ויתר הפרטים האישיים באופן בטוח, כך שלא יגיעו לידי צד שלישי. מחובתך לדווח למוכרת מיידית על כל מקרה שיגיע לידיעתך בדבר שימוש בלתי מורשה בסיסמה ו/או בפרטיך.

1.5   במסגרת הליך הרכישה יהיה עליך ליתן כתובת מלאה ועדכנית למשלוח.

1.6   החיוב יבוצע בתשלום אחד ובכפוף לתנאי חברת האשראי.

1.7   לאחר שהמוכרת תקבל אישור מחברת האשראי בגין רכישת המוצרים אותם בחרת, הזמנתך תטופל והמוצרים אותם רכשת יישלחו אליך בדואר רשום לכתובת העדכנית שציינת למשלוח, הכל בהתאם לתנאי תקנון זה.

1.8   באם בעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידיך פרטי זיהוי שגויים, כגון כתובת, תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי/ חשבון paypal וכו', ו/או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ובתוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לא יימצא פתרון לבעיה ויתקבל אישור חדש על ידי חברת האשראי, המוכרת תהא רשאית לבטל את הזמנתך, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.9   המוכרת זכאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט לערוך כל בדיקה שתמצא לנכון, לרבות דרישה לקבלת פרטים נוספים ו/או שלא לבצע כל עסקה/ מכירה ו/או לבטל כל עסקה או מכירה, כאשר לא אומתו הפרטים הנוספים ו/או כאשר נסיבותיה מעלות אפשרות שאין מדובר ברכישה של לקוח לשימוש עצמי ו/או כשמדובר בעסקה מחוץ למהלך העסקים הרגיל ו/או בנסיבות חריגות ו/או בכל מקרה שבו קיים אצל המוכרת חשש לניצול לרעה של הרכישה on line ו/או בכל מקרה המעלה חשש כי התמורה עבור הסחורה לא תיפרע במועדה ו/או בוצעה הזמנה כפולה וכיוצא בזה.

1.10 במהלך הליך ההזמנה יתאפשר לך לצפות בסיכום פרטי ההזמנה טרם אישורה. מובהר כי לאחר אישור העסקה לא תהיה אפשרות לתקן את פרטי ההזמנה.

1.11  לאחר השלמת הליך רכישת המוצרים, יישלח לכתובת הדוא"ל שלך אישור בדבר פרטי העסקה.

1.12 רכישת המוצרים באתר הינה לשימוש פרטי/אישי בלבד. אסורה רכישת מוצרים למטרות מסחריות.

1.13 בעצם ביצוע הרכישה הינך מצהיר כי כרטיס האשראי באמצעותו מבוצעת הרכישה הינו בבעלותך, או בבעלות תאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע את העסקה בסכום העסקה הרלוונטי ובתנאיה באמצעותו. באם הרכישה היא באמצעות חשבון  paypalהינך מצהיר כי החשבון הינו בבעלותך וכי אין כל מניעה לפי כל דין מביצוע הרכישה באמצעותו. היה והעסקה מבוצעת על ידי תאגיד, הינך מצהיר בנוסף על האמור לעיל, כי הינך מורשה על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולהחלטות המוסמכים של התאגיד, לבצע את הרכישה.

  1. מוצרים

        2.1  האתר משמש, בין היתר, למכירת מוצרים המיוצרים על ידי Tubolito, Ked ו-Format ועוד.

2.2   למוכרת שיקול הדעת הבלעדי, לקבוע את מגוון המוצרים המוצגים באתר ו/או לשנותו מעת לעת, ולהחליט אילו מבין כלל המוצרים המשווקים על ידה יוצגו באתר ו/או יימכרו באתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המוכרת אינה מתחייבת להציע למכירה באתר את כל המוצרים המשווקים על ידה  ו/או כי כל המוצרים המוצגים באתר יוצעו בפועל למכירה. כן קיימת האפשרות כי חלק מהמוצרים המשווקים על ידי המוכרת ימכרו אך ורק באתר. כן  רשאית המוכרת בכל עת, ומעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לשנות את מגוון המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר וכיו"ב.

2.3   מובהר כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

2.4   המוכרת תעשה כל שביכולתה להבטיח כי יהיה מלאי מספיק של המוצרים המוצעים למכירה באתר ואולם מובהר כי מלאי המוצרים משתנה מעת לעת ולרבות עקב נושאים כגון ביקוש, אפשרויות ייצור/יבוא אפשרויות אספקה וגורמים נוספים וכי ייתכנו מצבים בהם מוצרים מופיעים באתר אך המלאי שלהם הסתיים ו/או טרם חודש. בכל מקרה שבו יירכש מוצר שאינו במלאי למרות שהוא מופיע באתר, תהא המוכרת רשאית לבטל את העסקה ביחס לאותו מוצר, תוך משלוח הודעה על ביטול העסקה.

2.5   המוכרת אינה מתחייבת כי כל המידע המופיע באתר בקשר למוצרים הינו שלם ו/או מדויק ומודגש בזאת כי ייתכן כי יפלו שיבושים ו/או טעויות בכל פרט כאמור.

  1. מחירים

3.1   המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין.

3.2   מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח. באתר יפורטו דמי המשלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בסיכום פרטי ההזמנה ובאישור ההזמנה אשר ישלח אליך.

3.3  מחירי המוצרים המוצגים באתר נכונים למועד הנקוב בדף המחירים אשר באתר.

3.4   המוכרת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים ו/או את דמי המשלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יופיע באתר ויהיה בתוקף מעת שיופיע באתר.

3א.   קופונים ו/או הנחה ו/או מבצע

המוכרת רשאית, אך לא חייבת, להעניק לך קופוני הנחה ו/או הנחה ו/או מבצע (להלן: "קופון") בעת הרכישה באמצעות האתר/ בדיוור אלקטרוני. לעיתים יוענק קופון בעת הרכישה. לעיתים, על מנת שתהא לך אפשרות לממש את הקופון יהא עליך להזין את הקוד לפי ההוראות בעת הרכישה באתר. תוכל להשתמש בקוד קופון פעם אחת בלבד בכל רכישה. מודגש כי באם לא תממש את הקופון ו/או לא תקליד את קוד הקופון מכל סיבה שהיא, לא תהיה זכאית לקבל כל החזר, פיצוי או תשלום שהוא. על השימוש בקופונים יחולו מלוא ההגבלות הנקובות על גבי הקופון ו/או בפרסום ו/או בדיוור ביחס אליו (להלן: "ההגבלות"). בנוסף לאמור בהגבלות, לא יתאפשר כפל מבצעים. ככל ויתקיים יותר ממבצע אחד במקביל, תוכל לבחור ולממש אך ורק הטבה  במסגרת מבצע אחד בעת הרכישה, לפי בחירתך.

  1. משלוח

4.1    יעדי אספקת המוצר/ים בישראל הינם באזורים אליהם ניתן לבצע משלוחים באמצעות דואר ישראל ו/או שירותי שליחויות.

4.2   משקל המשלוח יהא עד 2 ק"ג בלבד.

4.3   ככלל, משלוח המוצרים יתבצע בין 3-14 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי למרות האמור יתכנו עיכובים במשלוח עד 30 יום ממועד אישור העסקה. יובהר כי המוכרת לא תהא אחראית לכל איחור במועד המשלוח, מכל סיבה שהיא שאינה תלויה במוכרת, ולרבות כאלה שמקורם בין היתר בגוף באמצעותו מבוצעים המשלוחים, באיתור רוכש המוצרים, בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשה טרור, שיבושים או תקלות.

4.4   המשלוח ייעשה, בהתאם למבוקש בעת ביצוע ההזמנה, באופן כדלקמן: המוצר/ים ישלח/ו אליך בדואר רשום באמצעות דואר ישראל, לפי הכתובת אותה רשמת בפרטי ההזמנה באתר ובלבד שמדובר באזורים אליהם המוכרת מבצעת משלוח ושאין מדובר בכתובת של תא דואר. עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצר/ים והיא תתווסף למחיר הכולל של המוצרים. יובהר כי לאחר ביצוע ההזמנה לא יתאפשר שינוי כתובת למשלוח המוצרים.

4.5   דמי המשלוח והמחיר הכולל של המוצרים יפורסמו באתר. המוכרת שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את סכום דמי המשלוח ו/או לפטור מתשלום דמי משלוח והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

4.6   מובהר כי באם במועד הרכישה באתר יימסרו על ידך פרטים שאינם נכונים ו/או כתובת שהינה תא דואר ו/או לא נכחת בכתובת הרשומה למשלוח ו/או המשלוח לא נמסר לך מסיבה שאינה תלויה בחברה ועקב כך לא סופקו לך הפריטים המבוקשים, תחויב בתשלום נוסף בגין דמי משלוח ודמי טיפול, כמפורט באתר.

4.7   באם המוצרים לא יגיעו לידיך עד 30 יום מיום הרכישה, באפשרותך לבטל את העסקה ולקבל את מלוא כספך חזרה.

4.8   המשלוח יבוצע לידי בעל כרטיס האשראי. המוכרת ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש הצגת אמצעי זיהוי כגון רישיון נהיגה/תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי טרם מסירת המשלוח וכתנאי למסירתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5      ביטול עסקה

באחריותך לבדוק את המוצרים מיד עם קבלתם.

ביטול עסקה יתאפשר בכפוף להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות הדין החל בישראל.

5.1   בהתאם לדין הינך זכאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם ובתנאי שלא נעשה בו שימוש. במקרה כזה, יופחתו מן הזיכוי דמי ביטול בשיעור של 5% אך לא יותר מ- 100 ₪ וזאת לפי הדין בישראל. כן יופחתו מן הזיכוי תשלום בגין דמי משלוח, דמי טיפול והתשלום שהמוכרת תחוייב בו על ידי חברת כרטיס האשראי בגין הביטול.  ככל שיחול שינוי בהוראות הדין בישראל בנושא זה, יחולו הוראות הדין העדכניות.

5.2    כן תהיה זכאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מאישור ההזמנה או מקבלת המוצר, לפי המאוחר שבהם במקרה של פגם או אי התאמה בין האמור באישור ההזמנה לבין המוצר שסופק לך או במקרה של אי אספקת המוצר בחלוף 30 יום ממועד אישור ההזמנה או במקרה שאחד מהמוצרים שהזמנת אינו במלאי. במקרה כזה יוחזר לך כל הסכום ששילמת למוכרת בגין האמור.

5.3    באם ברצונך לבטל את העסקה במקרים בהם הינך זכאי לעשות כן, תוכל לפעול, בתוך המועדים המפורטים לעיל, באחת מן הדרכים הבאות:

א. באמצעות פנייה ב"צור קשר" באתר.

                ב.  באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: info@bikewiser.co.il

                     ג.  באמצעות עמוד הפייסבוק: www.facebook.com/Bikewiser.co.il

5.4   עליך להחזיר את המוצר שלם, באריזתו המקורית שלא נפתחה ובתנאי שלא נעשה בו שימוש ולצרף את חשבונית המס.

5.5  החזרת המוצר תתבצע באמצעות שליחתו ל-ת.ד. 1107, סניף הראשונים רמת השרון, מיקוד 4711002, לאחר תיאום מראש.

5.6    לאחר קבלת המוצר אצל המוכרת יבוצע הזיכוי בהתאם לנוהלי חברת האשראי.

  1. מקרים בהם לא ניתן להחזיר מוצר ולקבל החזר כספי

לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש, כן לא ניתן להחזיר מוצרי הלבשה תחתונה, אף אם לא נעשה בהם שימוש, ולקבל בגינם החזר כספי. לא ניתן לפצל החזרה של מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות כגון: "קנה קבל", מבצעים של "1+1" ככל שקיימים. לא ניתן לבטל ולהחזיר חלק מהפריטים שנכללו בעסקה. במקרים אלה יש באפשרותך לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות: א. לבטל את כל העסקה המשולבת ולהחזיר את כל מה שרכשת במסגרתה. ב.  לא לבטל את העסקה המשולבת.

  1. אחריות למוצרים

האחריות למוצרים שנרכשו באתר הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 החל בישראל ובהתאם לתנאי תקנון זה.

  1. הגבלת אחריות

8.1   בשום מקרה, המוכרת ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או הנובע משימושך באתר. כמו כן, המוכרת ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל.

8.2   המוכרת לא תישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, מכל סיבה שהיא, במקרה בו לא תהא באפשרותך לעשות שימוש באתר, בין אם באופן חלקי ובין אם באופן מלא, ולבצע עסקאות באמצעותו.

8.3     במקרה של טעות סופר, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורט באתר, טעות בפרטיך כפי שיופיעו במאגרי המוכרת וכל טעות אחרת, תהא המוכרת רשאית, אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר לך כל תשלום שנשאת בו.

8.4     המוכרת תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את הבעלות באתר זה לצד שלישי, זאת בתנאי כי זכויותיך על פי תקנון זה ימשיכו לחול. הינך מסכים לכך כי המוכרת תהא רשאית להעביר את פרטיך, המצויים בידה, לידי צד שלישי במקרה של העברת הבעלות כאמור.

8.5     בשום מקרה, המוכרת ו/או כל גוף הקשור אליה, עובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או במקומך, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם המוצר ו/או השימוש במוצר ו/או הקשור ו/או לייצור המוצר ו/או איכות/טיב המוצר ו/או אספקת המוצר ו/או התקנה ו/או הרכבה של המוצר ו/או מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר ו/או מי מטעמו.

8.6     ידוע לרוכש כי המידע המסופק באתר לגבי המוצר, טיבו, איכותו וכד' ניתן על ידי היצרן ו/או הספק מחו"ל ולא תהא למוכרת כל אחריות בעניין זה.

  1. 9. דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מאתר זה הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו, ישראל.

  1. כללי

10.1  המוכרת  תהיה זכאית לבטל כל עסקת רכישה/הזמנה בכל עת אם יתברר כי הפרת איזו מהוראות תקנון זה/ תנאי השימוש הכלליים או הוראות הדין.

10.2    למוכרת שיקול הדעת הבלעדי לערוך שינוי בתקנון זה. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר. שימוש באתר לאחר השינוי מהווה הסכמה לשינוי. על כן מומלץ לשוב לקרוא את הוראות התקנון מפעם לפעם.

10.3    אי שימוש בזכות המוקנית למוכרת על פי התקנון לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה.

10.4    בכל מקרה של תביעה, מכל מין וסוג, בכל הקשור, הכרוך והנובע מאתר זה יוגבל מועד הגשת התביעה עד לשנה אחת ממועד יצירת העילה ומעבר למועד זה תחול התיישנות על התביעה. כן יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו תהיה זכאי, אם בכלל, וזאת לאחר שתביעתך תוכח בכל עילה שהיא עד 500 ₪ ולא מעבר לכך וזאת מבלי לפגוע בזכותך לקבל השבה של כל תשלום ששילמת לחברה באם בית המשפט המוסמך יקבע כי הינך זכאי להשבה.

10.5    מובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלה אינה חוקית או תהפוך לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההוראות תישארנה בעינן.

10.6    בתקנון זה לשון זכר גם לשון נקבה ולהפך. לשון יחיד גם לשון רבים ולהפך.